Astrologiskolan - Deltagarvillkor
Astrologiskolan - Deltagarvillkor

Beställning & betalning

Betalningsanvisningar finns i bekräftelsemailet du får direkt efter din anmälan till Astrologiskolan - Stjärnastrologen

Stjärnastrologen / Astrologiskolan tillämpar förskottsbetalning för samtliga tjänster utförda av Stjärnastrologen / Astrologiskolan. Leverans av det beställda sker alltid snarast efter att full betalning inkommit. Stjärnastrologen / Astrologiskolan utför ett personligt kvalitetsarbete med traditionellt ansvar. Stjärnastrologen / Astrologiskolans kursverksamhet är individuellt anpassad för envar beställare / deltagare med specifika förutsättningar för framställan av enskilda horoskop och tjänster. Ett horoskop eller ett kursupplägg är ingen vara utan är en framställd tjänst byggd på personliga uppgifter. Därför finns ingen ångerrätt eller återbetalning helt eller delvis, för betalt kursdeltagande eller returrätt av betalt horoskop vilket inte kan återförsäljas till någon annan. Envar som beställer från StjärnAstrologen / Astrologiskolan är därför medveten om detta liksom att horoskop och tolkningar framställs enligt de traditionella regler som är givna av hävd. Därav är horoskopbeställning och kursanmälan bindande enligt ovan skrivna med full betalningsskyldighet då bearbetning av logistikskäl påbörjas direkt  i samband med beställning.


 


Ömsesidigt ansvar

Astrologiskolan har en professionell inställning till astrologi med ambition att lära ut det traditionella astrologiska kunskapsfundamentet. Jag vänder mig till deltagare som vill se lite djupare till helheten och som är villiga att ta sitt eget ansvar för den egna utvecklingen mot större förståelse i en reell vardag. Astrologiskolan förmedlar god kunskap grundad på verklighet och erfarenhet av egen löpande kursverksamhet allt sedan 1978.

Det behövs också att deltagarna är införstådda med att inriktningen på mina kurser sker i samma anda enligt given kursplan. Jag förmedlar grundkunskaper på ett lättfattligt och talande sätt med förutsättningen att det är en kurs för just nybörjare. Astrologi är en speciell lära, fristående i sin disciplin men verkningsmässigt sammankopplad med helheten som tolkningsreferens. Det finns ett ömsesidigt ansvar att nyttan med deltagandet ska ge ett acceptabelt och gott resultat och vara till glädje.

Var och en som anmäler sig till Stjärnastrologen / Astrologiskolans kursverksamhet, anses aktivt ha tagit del av och accepterat kursplan och villkor. Deltagarna är medvetna om att de uppgifter som lämnas kring egen person som födelsedata givetvis används i databehandling för att framställa det personliga horoskopet och finns som personligt diskussionsunderlag under kursens gång. Deltagarna är också medvetna om att uppgifter, mailadresser eller information i någon form om deltagare, ej lämnas ut till någon, vare sig inom eller utanför kursverksamheten.

Ej heller är enskild deltagare medveten om övriga deltagare, vare sig till antal, namn eller i övrigt, då detta är en integritets- och förtroendefråga att fritt kunna delta i kursverksamheten utan att för den skull behöva framträda. Jag förmedlar heller ej kontakt mellan deltagarna via diskussionsforum eller på annat sätt. Astrologisk tolkning är så pass personligt inriktad att jag håller strikt på denna integritet och att var och en som deltar i kursen ska känna sig helt skyddad.

Vilka kan delta i kurserna?

Alla kan delta som är införstådda med vad som här säges och har ambition och vilja att genomföra kursen.

Tidsplan för kursens genomförande: Här finns en bortre gräns på max 5 månader att fullfölja kursplanen.

Avhopp eller uppehåll vid sjukdom eller annan orsak: Vid eventuellt avhopp under kursens gång återbetalas ej kursavgiften vare sig i sin helhet eller till delar därav, samt att intyg om fullföljd kurs ej utfärdas. Om deltagare önskar göra ett uppehåll pga sjukdom eller annan orsak meddelas detta till Astrologiskolan för information. Orsak till uppehållet behöver inte redogöras för då jag anser att det är av privat karaktär. Förlängning av kurstiden är möjlig efter en enkel förfrågan.

Tidsomfånget för kursens genomförande är väl tilltaget och det åligger envar att säkra material och information ur kursunderlaget inom ramen för satt tidsperiod.

Anmälan till kurs

Anmälan till kursdeltagande görs via anmälningsformulär på Astrologiskolans eller Stjärnastrologens hemsida. Anmälan genererar ett automatiskt svar till uppgiven mailadress, med anmälningsbekräftelse och samtidig faktura utställd på namngiven deltagare. Detta förfarande är enklast då alla uppgifter som skall fyllas i finns i formuläret och bekräftar samtidigt att deltagaren anses ha läst igenom och accepterat deltagarvillkoren.


Korrespondens

Deltagare i kursverksamheten har under kursens gång utöver den gemensamma informationen möjlighet att i rimlig omfattning få handledning och kunna kontakta Astrologiskolan för att få klarläggande instruktioner om de olika momentens utförande när behov finnes. Det ges även tid för personlig diskussion enligt överenskommelse kring det egna horoskopets tolkning. All korrespondens mellan deltagarna och Astrologiskolan sker via e-mail eller per telefon.

 

Kursunderlag och information

Allt material förmedlas via Stjärnastrologen / Astrologiskolans domäner som webbsidor eller i Adobe Acrobat PDF-format samt via e-mail med eller utan bilagor. Utöver kursavgiften tillkommer inga extra avgifter eller utlägg under kursens gång som är nödvändiga för kursens genomförande i sina moment. I övrigt gäller ett glatt humör och ett deltagande i samtliga steg för att erhålla deltagardiplomet.


Oförutsedda avbrott i Internettrafik mm.

Stjärnastrologen / Astrologiskolan eftersträvar hög säkerhet och att besökare har fullgod tillgång till respektive Internetdomän och att beställningar levereras snarast efter inkommen betalning. Stjärnastrologen / Astrologiskolan har dock ingen skyldighet att tillhandahålla upprättad webbplats för allmänhetens tillgång. Stjärnastrologen kan ej heller ställas till ansvar eller bli återbetalningsskyldig för beställda tjänster där försening orsakas av händelser och hinder utanför egen kontroll såsom eventuella driftsavbrott orsakade av sjukdom, datorfel, serverfel, programfel, linjefel, elavbrott eller andra åtgärder av restriktiv struktur, myndighetskontroll, force majeure, krig etc. som tillfälligt hindrar fullgörande av beställd tjänst. Stjärnastrologen / Astrologiskolan förbehåller sig i ett dylikt läge möjlighet att tillfälligt avvakta skälig tid för att läget skall återgå till det normala och därefter leverera det beställda utan dröjsmål. Om Stjärnastrologen / Astrologiskolan finner att leveransförsening är markant, kan i vissa fall genom egen bedömning beställaren kompenseras genom någon extra utskrift eller annat enligt överenskommelse. Stjärnastrologen / Astrologiskolan ansvarar ej för eventuella felaktigheter i personliga uppgifter lämnade av beställaren. Kontrollera därför att beställningen är korrekt i samband med inskrivning av uppgifter, samt kontrollera mot det svarsmail som kommer till angiven mailadress med kopia på beställningsuppgifterna.

Stjärnastrologen / Astrologiskolan har också rätt att skapa åtkomst till kursdelen på annat sätt genom att flytta verksamheten till andra servertjänster under andra adresser tills dess ordinarie åtkomst är säkrad.

Kursupplägget är tekniskt noga utprovat och alla funktioner med åtkomst och utskrifter till skrivare fungerar korrekt. Skulle problem uppstå med exempelvis utskrift till skrivare ligger alltså kommunikationsproblemet på användarens, kursdeltagarens, sida genom exempelvis nätverkskopplingar, åtkomstbegränsningar, inställningsfel etc. Givetvis hjälper jag till att i görligaste mån lösa eventuella funktionsproblem genom rådgivning. Stjärnastrologen / Astrologiskolan förser ej heller deltagare med utskrifter av kursbrev etc. då det ligger helt i deltagarens intresse att själv ombesörja utskrifter och arkivera innehållet inom ramen för kurstiden och i enlighet med bestämmelser i upphovsrättslagen.


GDPR, General Data Protection Regulation.

Enligt GDPR får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När beställaren klickar på Beställning av Stjärnastrologen / Astrologiskolans tjänster, godkänner beställaren att Stjärnastrologen / Astrologiskolan lagrar de uppgifter som behövs för att kunna fullfölja din beställning då tjänsternas utförande bygger på personliga uppgifter vilka framgår av beställningsformuläret. Envar har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Stjärnastrologen / Astrologiskolan. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har envar rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt GDPR att envar sänder in en undertecknad begäran till Stjärnastrologen. Kontakta Stjärnastrologen / Astrologiskolan först via mail för mer information. Det finns ingen ambition hos Stjärnastrologen / Astrologiskolan att samla in uppgifter som inte är relevanta för verksamheten och envar kan när som helst begära att alla uppgifter om sig själv och att tidigare beställningar ska tas bort, vilket då sker utan dröjsmål. Därutöver sker ingen som helst verksamhet att personuppgifter hamnar hos tredje part, inte heller någon mailadress. Uppgifterna är endast till för att kommunicera mellan envar som kund och Stjärnastrologen / Astrologiskolan som leverantör av beställda tjänster. Det förekommer ofta att kunder tappar bort sina födelseuppgifter eller återkommer med ny beställning eller frågor om tidigare beställning och vid de tillfällen finns då behövliga kunduppgifter lagrade för att enklast möjligt kunna tillgodose önskemålen. 


Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

  • Denna webbplats använder sessionscookies för att hantera din beställning. Alla beställningar och information hanteras via webformulär och mailingscript på webservern. ----------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR